Καλλικράτης

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες συγκροτούν τον Πρώτο και Δεύτερο Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, που κυρώθηκε με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄).

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της Περιφέρειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος.

Πατήστε στον σύνδεσμο, που ακολουθεί, για να διαβάσετε τον σχετικό Νόμο:

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ