Δικαιώματα του πολίτη

Εκτυπώσιμη μορφή

Η ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τα δικαιώματα του πολίτη και πιο συγκεκριμένα για τον Συνήγορο του Πολίτη για το Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών για το Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οδηγό ορθής διοικητικής συμπεριφοράς των Δημ. Υπαλλήλων.

Ο πολίτης δικαιούται να αναφέρεται εγγράφως στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να απαντούν αιτιολογημένα στα αιτήματά του (άρθρο 10 του Συντάγματος-ν.1943/1991 άρθρο 5, ν. 2690/1999 άρθρο 4, του ν. 3230/2004 άρθρο 11 και ν. 3242/2004 άρθρο 6).

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:

 • Να απαντούν στις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων πολιτών, μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.
 • Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέρες, δηλαδή γίνεται συνολικά 60 ημέρες.
 • Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.
 • Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν την εκπνοή των ισχυουσών προθεσμιών, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
 • Να χορηγούν άμεσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνατή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση, που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες.
 • Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος είναι 20 ημέρες
 • Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, όπως επίσης, στις περιπτώσεις που κάποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να λαμβάνει γνώση ακόμα και ιδιωτικών εγγράφων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ' εξαίρεση, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν καθορισθεί ειδικές προθεσμίες για τη διεκπεραίωση πολύπλοκων υποθέσεων.

Σε ποιες υποθέσεις δεν ισχύουν οι προθεσμίες

Οι προθεσμίες δεν ισχύουν στις περιπτώσεις, που η υπόθεση αφορά:

 • Αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.
 • Επίσης, υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr.

Ειδικότερα, στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε για:

 1. Αιτήσεις προς τη διοίκηση
 2. Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση
 3. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής
 4. Επικύρωση αντιγραφων εγγράφων
 5. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.)
 6. Διασφάλιση της διαφάνειας και πληροφόρηση
 7. Απλούστευση διαδικασιών
 8. Ώρες εισόδου των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες
 9. Μέτρα πολιτικής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ
 10. Ρυθμίσεις, υπηρεσίες και ελεγκτικά σώματα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών
 11. Συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
 12. Καταγγελίες και προτάσεις πολιτών