ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 01/09/2021 - 13:20
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
35083
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
67κωωλκ-β7φ
Περιγραφή

1. Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή – Διοργανώτρια Αρχή

Κύριος του Έργου : Δήμος Λαμιέων

Διοργανώτρια αρχή : Δήμος Λαμιέων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Λαμιέων

Προϊστάμενη αρχή : Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων  Δήμου Λαμιέων

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας αρχής.

  • Διεύθυνση: Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 35131 Λαμία
  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις: Α. Πολιτοπούλου, Ι. Γκέτσιος, 
  • Τηλ: 22313 51540, 22313 51546
  • email : politopoulou@lamia-ciy.grgketsios@lamia-city.gr
  • Ιστοσελίδα: http://www.lamia.gr  , https://www.lamia.gr/ns-main/press-corner
  • Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο  Πρωτόκολλο του Δήμου Λαμιέων Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού (2ος όροφος)

2. Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σύμφωνα με την αρ. 201.5/2020 Απόφαση ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ) σε βάρος του Κ.Α.: 30.7412.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων.

3. Το είδος του διαγωνισμού

Διεξάγεται Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης μιας κατηγορίας μελετών, που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ. 2 εδάφιο β’ της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/Β΄/31.05.2021).

Το έργο ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Διάκου και Λαού θεωρείται αξιόλογο λόγω της ευρύτερης κοινωνικής, πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σημασίας του, καθώς  και της επίδρασης του στο δομημένο περιβάλλον του ιστορικού κέντρου της πόλης λόγω της θέσης και της λειτουργίας. Επιπλέον, το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου.


Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να την κατεβάσετε σε μεγάλη ανάλυση.