Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Κ.Ε.Π.

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καραγιάννη Βασιλική Τηλ. 22313-51421
Φαξ 22310-82018
[Π]