Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Φούντας Θεόδωρος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-24162
Φαξ 22310-22465
fountas@lamia-city.gr
[Π]