Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - Αποδοτικότητας, Ποιότητας & Οργάνωσης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Πολιτοπούλου Αφροδίτη Τηλ. 22313-51007
Φαξ 22313-51044
politopoulou@lamia-city.gr
[Π]