Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Διαχείρισης & Αποκομιδής Απορριμμάτων

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζουμπόπουλος Παναγιώτης Τηλ. 22310-23309
Φαξ 22310-23309
[Π]