Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δαπανών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Βες Χρήστος Τηλ. 22313-51052
Φαξ 22313-51016
ch.ves@lamia-city.gr
[Π]
Γκαρέλης Σπυρίδων με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22313-51052
Φαξ 22313-51016
garelis.spiros@lamia-city.gr
[Π]