Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Ρούλιας Ιωάννης (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες χειρισμού των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Απολογισμού, Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
Αντιδήμαρχος Αρναούτογλου Θεόδωρος (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες χειρισμού των Διοικητικών θεμάτων, όπως και θεμάτων Σχεδιασμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και, συγκεκριμένα, των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Δημοτικής Κατάστασης,
 • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου,
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών και την ευθύνη λειτουργίας των ΚΕΠ,
 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
 • την εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων για τη διαφάνεια και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη των διατάξεων των §§ 5 & 6 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007.
Αντιδήμαρχος Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) (προφίλ)

Αρμοδιότητες

1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

 • Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση ε΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως:

 • Τις αρμοδιότητες της παιδείας και του πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε θέματα αθλητισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, της Δημοτικής Πινακοθήκης «ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.), των Πνευματικών Κέντρων, των Μουσείων κλπ.
 • Την αρμοδιότητα προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Αντιδήμαρχος Καραγιάννης Στυλιανός (προφίλ)

Αρμοδιότητες

1. Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Εγκαταστάσεων και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, που έχουν ως αντικείμενο την μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη εκτέλεσης κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, οδοποιίας και λοιπών έργων οδικής υποδομής και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, όπως και την αδειοδότηση εγκαταστάσεων, τεχνικών επαγγελμάτων και συναφών επιχειρήσεων.
 • Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.
 • Τη χορήγηση αδειών, την έκδοση αποφάσεων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας και την υπογραφή των σχετικών με τις αρμοδιότητες αυτές εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Αντιδήμαρχος Μπούκας Αθανάσιος (προφίλ)

Αρμοδιότητες

1. Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδίως:

 • Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Πτηνοτροφίας)
 • Την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • τη συντήρηση και διαχείριση των αντλιοστασίων και των συστημάτων άρδευσης,
 • την εποπτεία των ΤΟΕΒ,
 • τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων,
 • την ευθύνη προβολής και προώθησης των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ,
 • την ευθύνη εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμάτων εξειδικευμένης ενημέρωσης των καλλιεργητών νέων καλλιεργειών και των νέων αγροτών,
 • την ευθύνη υποστήριξης και ενίσχυσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής,
 • την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων,
 • την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 • τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Τοπικής ανάπτυξης και ιδίως:

 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων,
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
 • την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 • τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Λειανοκλαδίου:

 • Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας.
 • Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνούν για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Συνεργάζονται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Μεριμνούν για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της δημοτικής ενότητας.
Αντιδήμαρχος Κυρίτσης Δημήτριος (προφίλ)

Αρμοδιότητες
 • Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του δήμου,
 • την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου,
 • την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο για την αγροτική ανάπτυξη Αντιδήμαρχο,
 • την ευθύνη της συντήρησης των Κοιμητηρίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων,
 • την υπογραφή όλων των εγγράφων και των εντολών που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.
Αντιδήμαρχος Λάμπρου Γεώργιος (προφίλ)

Αρμοδιότητες

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και ιδίως:

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της εποπτείας λειτουργίας του ΧΥΤΑ,
 • την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης,
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος,
 • την ευθύνη του τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού κυνοκομείου.
 • τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων και της στάθμευσης των αυτοκινήτων στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
 • την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Συντήρησης και επέκτασης του πρασίνου και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας της αρμόδιας για το αντικείμενο αυτό Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου,
 • Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών
 • την επίβλεψη της μελέτης και των έργων επέκτασης του πρασίνου,
 • την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φυτωρίου,
 • την ευθύνη λειτουργίας του θρυμματιστή κλαδιών.

Στον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Μπούκα και στους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Δημήτριο Μαντζάνα, Παναγιώτη Ριζάκο, και Δημήτριο Τελώνη αναθέτει, χωρίς αντιμισθία, τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες, που θα ασκούνται από τον καθένα εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Λειανοκλαδίου, Υπάτης, Γοργοποτάμου και Παύλιανης, αντίστοιχα:

 • Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας.
 • Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνούν για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Συνεργάζονται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Μεριμνούν για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της δημοτικής ενότητας.

Στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανάσιο Κλειτσάκη, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων αθλητισμού, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ εδάφ. 11, 12 και 31 του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρο Διαμαντάρα, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, όπως και των θεμάτων της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης.

Στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Ζήσιμο, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση ζ΄ του ν. 3463/06, όπως ισχύει.

Στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάρκο Τσιτσία, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται και για την υπογραφή «με εντολή Δημάρχου» όλων των εγγράφων, των σχετικών με τα θέματα που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα να χειρίζονται.

 

 1. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων.
 2. Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
 3. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
 4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ρούλιας Ιωάννης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αρναούτογλο Θεόδωρο.

 

Από τους ορισθέντες Αντιδημάρχους δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία οι κ. Αρναούτογλου Θεόδωρος και Κυρίτση Δημήτριος.