ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τετ, 31/05/2017 - 13:00 έως Τετ, 14/06/2017 - 09:30
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
30573
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 24/05/2017
Αριθμός Μελέτης: 
8
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 26.904,56 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24%).