Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Μεταφορών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Αντικείμενο του τμήματος είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λαμιέων Παρακολουθεί και επιλύει κυκλοφοριακά προβλήματα διαβιβάζοντας τις προτάσεις του στα αντίστοιχα όργανα και επιτροπές του Δήμου τα οποία είναι αρμόδια για την λήψη των αποφάσεων και αντίστοιχα υλοποιεί τις λαμβανόμενες από τα όργανα αυτά αποφάσεις .

Συγκεκριμένα το αντικείμενο είναι :

 • Η καταγραφή και επεξεργασία των αιτημάτων, που αφορούν κυκλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις, των Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων, των πολιτών και των φορέων ( ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ  κλπ) με σκοπό την σύνταξη μελετών και  προγραμμάτων για διευθέτηση η βελτίωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.
 • Συντάσσει προγράμματα και μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τα οποία διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Επιτροπή Κυκλοφοριακού του Δήμου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ) , ώστε να ληφθούν κανονιστικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο (όπως ορίζεται από την νομοθεσία) για την διευθέτηση τοπικών κυκλοφοριακών προβλημάτων (μονοδρομήσεις, προτεραιότητες, αλλαγές κατευθύνσεων, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης σε ιδιώτες και φορείς, δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης).
 • Επιβλέπει των συνεργείων τα οποία προβαίνουν σε εφαρμογή των  παραπάνω κανονιστικών αποφάσεων και για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  για την κάθετη και οριζόντια σήμανση δρόμων και ποδηλατοδρόμων εντός των ορίων του Δήμου (Τοποθέτηση και συντήρηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών, διαγράμμιση δρόμων, ποδηλατοδρόμων ).
 • Συντάσσει μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οποίες προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και επιβλέπει την εκτέλεση των έργων με τα οποία υλοποιούνται οι παραπάνω κυκλοφοριακές μελέτες και ρυθμίσεις και τα οποία έργα προβλέπονται αντίστοιχα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
 • Συντάσσει μελέτες προμηθειών για την προμήθεια ειδών κυκλοφοριακών σημάνσεων και συντηρήσεων και συνεργάζεται στη μελέτη για εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτήσεων με το αρμόδιο γραφείο του ηλεκτρομηχανολογικού τμήματος.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου για τη   διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα συνεργεία.
 • Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ανατίθενται σε τρίτους και έχουν σχέση με την κυκλοφορία οχημάτων-πεζών.Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Τηρεί αρχείο αποφάσεων των αρμόδιων γραφείων και υπηρεσιών (Αστυνομική Διεύθυνση, Επιτροπή Κυκλοφοριακού του Δήμου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο) σχετικών με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 • Έχει την αρμοδιότητα καθορισμού των αστικών γραμμών λεωφορείων (αφετηρία ,διαδρομή , στάσεις  και τέρματος)  και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατικών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 • Έχει την αρμοδιότητα για πρόταση καθορισμού κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. Οι παραπάνω αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στους Δήμους με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
 • Τηρεί αρχείο ονομασίας οδών  και αριθμήσεων οικιών.
 • Παρέχει Τεχνική υποστήριξη σε θέματα καταλήψεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
 • Έχει συνεργασία με Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του Δημοσίου κατά την εκπόνηση μελετών  έργων που έχουν σχέση με τον κυκλοφοριακό-συγκοινωνιακό σχεδιασμό μέσα στα όρια του Δήμου.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος και όπου αυτή απαιτείται.
 • Έχει την αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν την εγκατάσταση , λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων , όπως αυτή μεταβιβάζεται στους Δήμους με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 • Χειρισμός του μηχανογραφικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Μεταφορών