Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτισμού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Συντονίζει όλες τις ασκούμενες από το τμήμα υπηρεσιακές δραστηριότητες.
  • Παρέχει υπηρεσιακές πληροφορίες προς τις αρχές και τους ενδιαφερόμενους.
  • Παρακολουθεί τις πιστώσεις, που διατίθενται για τις δραστηριότητες του τμήματός του.
  • Είναι άμεσα υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
  • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του τμήματός του.
  • Εισηγείται στον Προϊστάμενο Δ/νσης την πρόβλεψη δαπανών καθώς και τον προγραμματισμό των ετήσιων τακτικών και έκτακτων δράσεων του τμήματός του.
Διεύθυνση: 
Αινιάνων 6 - 8
Τηλέφωνο: 
22310-46887
Φαξ: 
22310-46891
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτισμού