Μηχανικοί Τμήματος Οδοποιίας & Αγγ. Έργων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

-

Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-67033
22310-24164
Φαξ: 
22310-22465
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Οδοποιίας & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Μηχανικοί