Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Κλητήρων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα και βάση του χαρακτηρισμού αυτών από τον Διευθυντή, τα καταχωρεί στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και στα βιβλία διανομής, τα συσχετίζει  και μέσω  των κλητήρων  τα παραδίδει άμεσα στις αρμόδιες διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία και υπηρεσίες.
  • Επιμελείται τη διεκπεραίωση των εξερχομένων εγγράφων, τα οποία καταχωρεί στο πρωτόκολλο και στα οικεία ευρετήρια και επιστρέφει τα σχέδια αυτών στις αρμόδιες διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία και υπηρεσίες.
  • Προβαίνει, σε συνεργασία με τους κλητήρες, στην επίδοση εγγράφων που αποστέλλονται στο Δήμο από κάθε είδους Υπηρεσίες και Φορείς  και επιστέφει τα αντίστοιχα αποδεικτικά επίδοσης τηρώντας σχετικό αρχείο.
  • Οργανώνει τους χώρους που προορίζονται για την τοποθέτηση των παραδιδόμενων από τις δημοτικές υπηρεσίες αρχείων.
  • Μεριμνά για τη διευθέτηση του αρχειακού υλικού και την κατά καιρούς εκκαθάριση του αρχείου, τηρώντας τις σχετικές προς το θέμα αυτό διατάξεις.
  • Εισηγείται την προμήθεια βιβλίων και εντύπων και επιμελείται της παραλαβής αυτών.
  • Οι κλητήρες ασχολούνται με την παραλαβή και αποστολή της αλληλογραφίας, την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων όλων των σχετικών, την επίδοση προσκλήσεων για συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και των διαφόρων επιτροπών, και εκτελούν κάθε εργασία που ανατίθεται σ΄ αυτούς  από το Δήμαρχο, τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51043
22313-51065
22313-51066
Φαξ: 
22313-51064
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Κλητήρων