Γραφείο Πρωτοκόλλου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
  • Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους.
  • Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία.
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 9-11
Τηλέφωνο: 
22313-50022
22313-50013
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Γραφείο Πρωτοκόλλου