Γραφείο Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
 • Καταρτίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων καθώς και την εισηγητική έκθεση αυτού και μεριμνά για την ψήφιση και έγκρισή του εντός των νόμιμων προθεσμιών.
 • Παρακολουθεί γενικά την πορεία εκτελέσεως του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, εκδίδει τις σχετικές εντολές ανάληψης δαπάνης και εισηγείται τις αναμορφώσεις αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και αναπληρωματικών ή έκτακτων πιστώσεων.
 • Εκτελεί κάθε εργασία που σχετίζεται με θέματα του προϋπολογισμού και διατυπώνει τις προβλέψεις του για την έκβαση αυτού παρακολουθώντας την πορεία της εκτελέσεώς του.
 • Εισηγείται για την κατάρτιση κάθε είδους αποφάσεως ή συμβάσεως από την οποία είναι δυνατόν να επηρεασθεί ο προϋπολογισμός.
 • Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.
 • Μελετά και εισηγείται μέτρα που προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία ή πληροφορίες και προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν στην οικονομικότερη διεξαγωγή των υπηρεσιών και θα βελτιώσουν τα οικονομικά του Δήμου με την ελάττωση των εξόδων και την αύξηση των εσόδων.
 • Τηρεί ειδικό αρχείο προϋπολογισμού, με όλες τις συναφείς αποφάσεις, εγκρίσεις κλπ.
 • Επιμελείται την έγκριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής, κάθε δαπάνης, προς εξασφάλιση του νόμιμου και κανονικού αυτής.
 • Είναι υπεύθυνο σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά στοιχεία, που συνοδεύουν κάθε ένταλμα, δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δικαιούται να αρνηθεί την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής όταν διαπιστωθεί η έλλειψη των ανωτέρω δικαιολογητικών.
 • Ενεργεί αναγνώριση των πιστώσεων του Δήμου με προσυπογραφή των συντασσομένων στους οικείους λογαριασμούς πράξεων εκκαθαρίσεων και με βάση αυτά εκδίδει στο όνομα των δικαιούχων μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα οικεία χρηματικά εντάλματα, παρακολουθεί την καταχώρηση αυτών στο αρχείο του προγράμματος του Η/Υ και μεριμνά την εκτύπωσή τους και την αρχειοθέτησή τους σε μορφή βιβλίων, όπως προβλέπεται απ΄τις κείμενες διατάξεις. Αποστέλλει τα χρηματικά εντάλματα στον ταμία του Δήμου υπογεγραμμένα από τον προϊστάμενο του Τμήματος και το Δήμαρχο.
 • Καταχωρεί και αρχειοθετεί όλες τις πιστώσεις, που εκδίδει και που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εντάλματα τηρώντας και χρονικό αρχείο αυτών. 
 • Τηρεί λογαριασμό των παθητικών υπολοίπων.
 • Συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί στα οικεία λογιστικά βιβλία τα αποτελέσματα της εκτελέσεως του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
 • Εκτελεί κάθε εργασία ανάληψης πάσης φύσεως δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Διαβιβάζει στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Καταχωρεί τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής στα οικεία βιβλία με ξεχωριστή αρίθμηση για τα υπαγόμενα τοιαύτα στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Παροχή στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε και έχουν σχέση μόνο με τα πραγματοποιηθέντα έξοδα.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51039
22313-51017
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δαπανών
Γραφείο Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού