Γραφείο Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο Ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, θανάτων, εκθέσεων) και καταχωρεί σ’ αυτά τα σχετικά ληξιαρχικά γεγονότα και τυχόν μεταβολές (υιοθεσία, αναγνώριση κ.λ.π.).
  • Τηρεί τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία δηλ. πρωτόκολλα και ευρετήρια και τους φακέλους των ληξιαρχικών γεγονότων.
  • Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα και βεβαιώσεις από τα ληξιαρχικά βιβλία και δικαιολογητικά σύνταξης πράξεων που υπάρχουν στο αρχείο του.
  • Συντάσσει ετήσιες καταστάσεις με αποσπάσματα πράξεων γεννήσεων και διαβιβάζει αυτές στους αντίστοιχους Δήμους για τη σύνταξη ετήσιων Μητρώων Αρρένων.
  • Διεξάγει την υπηρεσιακή αλληλογραφία σε όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του και τηρεί το σχετικό αρχείο και γενικά ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί ληξιαρχικών πράξεων.

Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε σχετικής με τους πολιτικούς γάμους διαδικασίες και ό,τι αφορά στην τέλεσή τους.

Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51070
22313-51032
Φαξ: 
22310-34361
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Γραφείο Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων