Γραφείο Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Προγραμματίζει τα δρομολόγια των αυτοκινήτων, πλην των απορριμματοφόρων και των λοιπών μηχανικών μέσων του Δήμου, δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και ελέγχει την εφαρμογή αυτών.
  • Μεριμνά  για  τις συντηρήσεις και εισηγείται τις επισκευές των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων εν γένει του Δήμου
  • Εισηγείται στον προϊστάμενο του Τμήματος τον προγραμματισμό των κανονικών αδειών
  • Τηρεί τις καρτέλες όλων των αυτοκινήτων και σημειώνει τις τυχόν επισκευές, συντηρήσεις και προμήθειες όλων όσων έχουν σχέση με τη λειτουργία των οχημάτων – μηχανημάτων (αναλώσιμα ή μη)

Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.

Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Τηλέφωνο: 
22310-22202
Φαξ: 
22310-44750
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Γραφείο Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου