Γραφείο Ισότητας των Φύλων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

 Το γραφείο σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

 • η λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
 • η ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο και την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών και  την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση
 • Η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων που αφορούν θέματα ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών.
 • Η μέριμνα για κατάρτιση και επιμόρφωση σε θέματα ισότητας, τόσο του προσωπικού του Δήμου όσο και των δημοτών.
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαγγελματικής, τεχνικής κατάρτισης καθώς και προγραμμάτων Λαϊκής Επιμόρφωσης για την ισότητα.
 • Η εκπόνηση προτάσεων, εισηγήσεων και προγραμμάτων που αφορούν την ισότητα.
 • Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης για δράσεις, προγράμματα και εξελίξεις στη νομοθεσία που αφορά στην ισότητα των δύο φύλων.
 • Η δικτύωση και η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Γ.Γ. Ισότητας, Κ.Ε.Θ.Ι., Συλλόγους Γυναικών κ.λ.π.)
 • Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
 • Η ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Νεότητας - Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης
Γραφείο Ισότητας των Φύλων