Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Πολεοδομικών Θεμάτων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης του Τμήματος.
  •  Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών
  • Ο καθορισμός σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τη διοίκηση πολίτες
  •  Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων, η εισήγηση για την βελτίωση και τυποποίηση τους και η σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων στις συναλλαγές των πολιτών με την Υπηρεσία
  • Η μέριμνα για την υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για θέματα της Υπηρεσίας
  • Ο σχεδιασμός και η επιμέλεια εκτύπωσης κάθε αναγκαίου εντύπου για την πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών
  • Η μέριμνα για την αναγραφή σε όλα τα έντυπα που αφορούν σε δυσμενείς για τους πολίτες διοικητικές ενέργειες, των διοικητικών και ενδίκων μέσων προστασίας τους
  • Η μέριμνα για την συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και μέσων επικοινωνίας, την καθαριότητα και ασφάλεια των χώρων της Υπηρεσίας
  • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Τμήματος σε διοικητικά και οικονομικά θέματα
  • Η εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, η διακίνηση διοικητικών εγγραφών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία, η ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων καθώς και η εφαρμογή όλων των συγχρόνων τεχνικών μεθόδων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του Τμήματος
Διεύθυνση: 
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51086
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Πολεοδομίας
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Πολεοδομικών Θεμάτων