Γραφείο Εισπρακτόρων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Φροντίζει για την επίδοση των αποσπασμάτων του βεβαιωτικού καταλόγου.
  • Επιμελείται την είσπραξη των βεβαιωμένων με ειδικούς χρηματικούς καταλόγους εσόδων του Δήμου.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία ανατίθεται από τον Ειδικό Ταμία του Δήμου.
  • Επιμελείται την είσπραξη των οίκοθεν βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου.
  • Τηρεί ημερήσια δελτία κινήσεως των γραμματίων και διπλοτύπων εισπράξεως φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που παραδίδονται στον Ταμία και τα λοιπά επί των εισπράξεων όργανα του Δήμου.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51048
2231351080
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Γραφείο Εισπρακτόρων