Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου - Επιτροπών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
 • Μεριμνά  για την τήρηση της Νομοθεσίας και τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας σχετικά με την ορκωμοσία και εγκατάσταση των αιρετών εκπροσώπων  και τη συγκρότηση σε σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.
 • Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και αρχείο των λαμβανόμενων αποφάσεων και είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.
 • Μεριμνά  για την δημοσίευση των αποφάσεων και υποβάλλει αντίγραφα όσων απ΄ αυτές ορίζει ο νόμος, στην αρμόδια Διοικητική Αρχή και τηρεί αρχείο των εκδιδόμενων απ΄ αυτήν αποφάσεων .
 • Τηρεί ευρετήριο  των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και κοινοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών  προς τις αρμόδιες για την εκτέλεση αυτών Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει τις εισηγήσεις  που απευθύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές με τα ανάλογα συνοδευτικά έγγραφα.
 • Συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
 • Εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.
 • Τηρεί μητρώο των κατατιθεμένων στο Δημοτικό Συμβούλιο ερωτήσεων και επερωτήσεων.
 • Διαβιβάζει προς τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές προς μελέτη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Διεξάγει κάθε υπηρεσιακή υπόθεση που σχετίζεται με τη λειτουργία και τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51019
Φαξ: 
22313-51038
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου - Επιτροπών