Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
 • Ο Διευθυντής προΐσταται της οικείας Δ/νσης.
 • Με τη φροντίδα του και τον έλεγχό του ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπό αυτόν Τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊόντος Ο.Ε.Υ. και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Μεριμνά για τη στελέχωση, την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
 • Τοποθετεί και μετακινεί στα τμήματα το προσωπικό της Δ/νσης κατά τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσής του και ανεξαρτήτως της σύνθεσης ανά τμήμα.
 • Χρεώνει την ημερήσια αλληλογραφία της Δ/νσης.
 • Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Δ/νσης.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο επί θεμάτων της Δ/νσης.
 • Εισηγείται αυξήσεις των Δημοτικών Τελών εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση των κανονισμών επιβολής, βεβαιώσεως και εισπράξεως των δικαιωμάτων αυτών.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τη βεβαίωση των δημοτικών εσόδων, τον τρόπο εκμεταλλεύσεως της δημοτικής περιουσίας, τη διαχείριση των υπηρεσιών του Τμήματος φροντίζοντας για την εφαρμογή των σχετικών νομικών και κανονιστικών διατάξεων.
 • Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τη σύνταξη του προϋπολογισμού, επιμελείται για την έγκαιρη ψήφισή του, παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του και υποδεικνύει, όποτε παρίσταται ανάγκη, τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την εξασφάλιση των εσόδων ή τη συγκράτηση των δαπανών.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, τη σύνταξη του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και παρίσταται στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Διαχειρίζεται πιστώσεις που διατίθενται για εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για τη συλλογή στοιχείων από όλες τις Δ/νσεις του Δήμου, σχετικά με την πρόβλεψη πιστώσεων, αναμόρφωση πιστώσεων που αφορούν εκτέλεση έργων και προμηθειών τις οποίες υποβάλλει για έγκριση στο Δήμαρχο.
 • Ενημερώνει το Δήμαρχο για την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου.
 • Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τους φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής μονάδας.
 • Είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
 • Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στο τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής μονάδας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της διοικητικής μονάδας στις τοπικές ανάγκες.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51014
Φαξ: 
22310-47491
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διευθυντής