Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος  -  Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Επίσης επιμελείται   για την αναβάθμιση του τοπικού φυσικού  περιβάλλοντος  με την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στις  επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης