Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 42 λεπτά

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2017 13:44:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ85ΩΛΚ-2Ρ3

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ
Ημ/νια: 03/08/2017 13:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο4ΟΩΛΚ-48Ε

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. Μ.ΒΡΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. Μ.ΒΡΥΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2017 13:23:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΗΠΩΛΚ-ΕΝΘ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ – ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ – ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 02/08/2017 16:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΕΩΩΛΚ-ΜΝ2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ.ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ.ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ
Ημ/νια: 02/08/2017 15:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΒΓΩΛΚ-Ψ2Υ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
Ημ/νια: 02/08/2017 13:42:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΑ7ΩΛΚ-ΓΚΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
Ημ/νια: 02/08/2017 12:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΝΒΩΛΚ-ΞΑ0

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2014 ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2014 ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 02/08/2017 12:46:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ3ΖΩΛΚ-ΔΕ0

ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 90.000,00€

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 90.000,00€
Ημ/νια: 02/08/2017 12:42:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΔ1ΩΛΚ-ΠΨΗ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"- ΕΣΠΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"- ΕΣΠΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 01/08/2017 14:46:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ1ΘΩΛΚ-Σ2Η

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ " ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ " ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 01/08/2017 13:23:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΥΑΩΛΚ-ΩΔΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 01/08/2017 12:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΦ2ΩΛΚ-4ΤΙ

Σελίδες