Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 45 λεπτά

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΝΕΟΚΟΡΑΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΝΕΟΚΟΡΑΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 15/03/2017 14:04:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ8ΚΩΛΚ-8ΓΘ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 15/03/2017 13:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΕΨΩΛΚ-ΩΦ9

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ
Ημ/νια: 15/03/2017 13:56:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ2ΥΩΛΚ-ΛΘΔ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 15/03/2017 13:52:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΘΑΩΛΚ-Ω5Κ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ/νια: 15/03/2017 13:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63Θ2ΩΛΚ-ΡΡ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 15/03/2017 13:04:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΥΑΩΛΚ-9ΧΓ

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού & φωτοτυπικών μηχανημάτων (Διαγωνισμός)

Θέμα: Προμήθεια αναλωσίμων ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού & φωτοτυπικών μηχανημάτων (Διαγωνισμός)
Ημ/νια: 14/03/2017 14:33:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ66ΩΛΚ-ΛΧΝ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟ 1/3/2017-31/3/2017

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟ 1/3/2017-31/3/2017
Ημ/νια: 14/03/2017 13:56:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 78ΔΛΩΛΚ-Ι0Δ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ 1/3/2017-31/3/2017

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ 1/3/2017-31/3/2017
Ημ/νια: 14/03/2017 13:52:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω73ΧΩΛΚ-6ΟΦ

Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση υποπροϊόντων Δημοτικών Σφαγείων (Διαγωνισμός)

Θέμα: Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση υποπροϊόντων Δημοτικών Σφαγείων (Διαγωνισμός)
Ημ/νια: 14/03/2017 13:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΧΑΩΛΚ-ΘΣΠ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 14/03/2017 13:25:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΣ0ΩΛΚ-Υ9Ψ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017)
Ημ/νια: 14/03/2017 13:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΠΙΩΛΚ-Ψ6Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 14/03/2017 13:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΝ4ΩΛΚ-ΣΙ8

Σελίδες