Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 54 λεπτά

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΝ 27/4/2017 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΝ 27/4/2017 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/04/2017 15:41:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΠΘΩΛΚ-ΞΧΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 20/04/2017 13:19:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΥΗΩΛΚ-ΘΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 20/04/2017 13:17:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΠΦΩΛΚ-ΔΑ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 20/04/2017 13:12:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 78ΗΔΩΛΚ-ΣΜΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 20/04/2017 13:03:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΒΤΩΛΚ-8Ω6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 20/04/2017 13:00:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΣΕΩΛΚ-ΛΝΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 20/04/2017 12:55:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6761ΩΛΚ-1ΣΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 20/04/2017 12:45:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ72ΩΛΚ-0ΝΤ

Τροποποίηση της αρ. 74/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Τροποποίηση της αρ. 74/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 19/04/2017 14:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Γ49ΟΕΦΖ-ΒΑ5

Τροποποίηση της αρ. 73/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Τροποποίηση της αρ. 73/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 19/04/2017 14:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ4ΜΟΕΦΖ-ΝΓΓ

Τροποποίηση της Αρ. 72/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Τροποποίηση της Αρ. 72/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 19/04/2017 14:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ48ΥΟΕΦΖ-ΗΙ7

Δέσμευση πιστώσεων - έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων

Θέμα: Δέσμευση πιστώσεων - έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων
Ημ/νια: 19/04/2017 14:04:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΩΟΕΦΖ-ΕΕΜ

Αποδοχή της αρ. 137/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Θέμα: Αποδοχή της αρ. 137/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων
Ημ/νια: 19/04/2017 14:00:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡ7ΚΟΕΦΖ-ΡΥΞ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 19/04/2017 13:57:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΖΝΩΛΚ-ΖΑΑ

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/2/2017 ΚΑΙ ΜΕ Α.Π.Κ.:13/2017 ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/2/2017 ΚΑΙ ΜΕ Α.Π.Κ.:13/2017 ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 19/04/2017 11:37:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΧΤΩΛΚ-Φ5Κ

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/2/2017 ΚΑΙ ΜΕ Α.Π.Κ.:13/2017 ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/2/2017 ΚΑΙ ΜΕ Α.Π.Κ.:13/2017 ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 19/04/2017 11:34:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΤΥΩΛΚ-ΔΥΓ

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 23/3/2017 ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 23/3/2017 ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 19/04/2017 11:23:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΑΧΩΛΚ-ΧΔΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (26,19)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (26,19)
Ημ/νια: 18/04/2017 14:23:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΓΞΩΛΚ-ΤΩΦ

Σελίδες