Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 42 λεπτά

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 98/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 98/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 09/08/2017 12:52:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6242ΩΛΚ-9Φ3

Παράταση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασιας Ι.Δ.Ο.Χ.

Θέμα: Παράταση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασιας Ι.Δ.Ο.Χ.
Ημ/νια: 09/08/2017 12:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Ω1ΟΕΦΖ-ΝΒΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ 7/8/2010-24/2/2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 13191/8-3-2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑ 1.000,00 € ΣΤΗΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ...

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ 7/8/2010-24/2/2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 13191/8-3-2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑ 1.000,00 € ΣΤΗΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 98/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 09/08/2017 12:39:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΝΗΩΛΚ-ΗΘ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 08/08/2017 14:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΤ9ΩΛΚ-Ξ0Ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ THN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ THN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 08/08/2017 14:06:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΒ3ΩΛΚ-ΡΘ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ THN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ THN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/08/2017 14:05:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΞΗΩΛΚ-ΣΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 08/08/2017 14:04:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΥΡΩΛΚ-Ν65

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 08/08/2017 14:03:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 62ΓΖΩΛΚ-ΠΥΦ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 08/08/2017 14:01:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΞΨΩΛΚ-2ΤΖ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Ημ/νια: 08/08/2017 13:18:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Π2ΩΛΚ-ΔΞΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡ.321468-321474/2016,576378/2016 ΠΕΕ ΚΑΙ 101/2006 ΠΕΠΕΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡ.321468-321474/2016,576378/2016 ΠΕΕ ΚΑΙ 101/2006 ΠΕΠΕΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 07/08/2017 13:30:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7272ΩΛΚ-Ω15

Σύμβαση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 30 στρεμμάτων στην Τ.Κ. Μ.Βρύσης θέση "Μαυρομαντήλα"

Θέμα: Σύμβαση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 30 στρεμμάτων στην Τ.Κ. Μ.Βρύσης θέση "Μαυρομαντήλα"
Ημ/νια: 07/08/2017 12:19:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΦΚΩΛΚ-99Μ

Σελίδες