Πρόγραμμα Διαύγεια - Ευρωπαϊκά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Ευρωπαϊκά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20thematicCategory:%22%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%88%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%22

Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 44 λεπτά

Αποδοχή της με αρ. Πρωτ. 2754/30-05-2017 απόφασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί ένταξης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5008023 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Θέμα: Αποδοχή της με αρ. Πρωτ. 2754/30-05-2017 απόφασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί ένταξης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5008023 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Ημ/νια: 29/06/2017 13:28:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 71ΦΧΟΕΦΖ-ΛΘΛ

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008023

Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008023
Ημ/νια: 16/06/2017 10:43:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΖ4ΟΕΦΖ-Ζ9Σ

Ορισμός Ομάδας Έργου του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008023 και Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου

Θέμα: Ορισμός Ομάδας Έργου του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008023 και Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου
Ημ/νια: 16/06/2017 10:31:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΟ2ΟΕΦΖ-1ΟΑ

Ορισμός Υπευθύνου του Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008023.

Θέμα: Ορισμός Υπευθύνου του Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008023.
Ημ/νια: 16/06/2017 10:07:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61ΤΑΟΕΦΖ-ΔΡΣ

Περί έγκρισης συμμετοχής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής»

Θέμα: Περί έγκρισης συμμετοχής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής»
Ημ/νια: 12/10/2015 10:43:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 66ΗΛΟΕΦΖ-ΥΘΔ

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και Δήμου Λαμιέων.
Ημ/νια: 01/06/2017 09:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Γ22ΟΕΦΖ-ΤΡ2

Περί υποβολής πρότασης προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Ε.Π «Στερεά Ελλάδα».

Θέμα: Περί υποβολής πρότασης προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Ε.Π «Στερεά Ελλάδα».
Ημ/νια: 01/06/2017 09:54:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ47ΟΕΦΖ-Μ4Ε

Ανάκληση των αρ. 50/2016 και 61/2016 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Ανάκληση των αρ. 50/2016 και 61/2016 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.
Ημ/νια: 01/06/2017 09:51:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΦ7ΟΕΦΖ-ΓΡΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ...

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.967.000,00 € ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ (4.919.080,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 30/05/2017 11:28:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΥ9ΩΛΚ-Ξ15

«Περί υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Κ.Η.Φ.Η..»

Θέμα: «Περί υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Κ.Η.Φ.Η..»
Ημ/νια: 12/10/2016 10:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΨΟΟΕΦΖ-Η6Σ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ , ΣΤΟ Ε.Π. "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ , ΣΤΟ Ε.Π. "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
Ημ/νια: 04/05/2017 11:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΦΠΩΛΚ-5ΦΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ , ΣΤΟ Ε.Π. "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020"

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ , ΣΤΟ Ε.Π. "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020"
Ημ/νια: 04/05/2017 11:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ1ΠΩΛΚ-Π1Ε

«Συμμετοχή στην αριθμ. 1551/02-07-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.»

Θέμα: «Συμμετοχή στην αριθμ. 1551/02-07-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.»
Ημ/νια: 16/07/2014 14:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΞ1ΟΕΦΖ-Φ0Β

«ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.».

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.».
Ημ/νια: 11/07/2014 11:33:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΒΝΒΩΛΚ-ΒΥΓ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 : "ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER" - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 : "ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER" - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ημ/νια: 18/11/2013 12:25:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΛ11ΩΛΚ-Κ8Β

ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"
Ημ/νια: 31/10/2013 09:19:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΛΚ-8ΗΘ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ- ».

Θέμα: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ- ».
Ημ/νια: 16/05/2013 11:12:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΛΚ-ΦΧ8