Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 49 λεπτά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 20/07/2017 13:58:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΑΑΩΛΚ-ΗΚΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2020

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2020
Ημ/νια: 20/07/2017 13:53:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ4ΙΩΛΚ-Β5Ω

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ, ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ, ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νια: 06/07/2017 13:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΞΜΩΛΚ-ΔΡΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ημ/νια: 05/07/2017 12:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 69ΥΖΩΛΚ-0ΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟ -ΙΔΑΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟ -ΙΔΑΧ
Ημ/νια: 05/07/2017 12:36:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Ξ8ΩΛΚ-ΗΕ1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
Ημ/νια: 21/06/2017 13:20:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΛΧΩΛΚ-9ΕΔ

Σελίδες