Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 35 λεπτά

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αρ.πρωτ. 13262/09-03-2016 (ΑΔΑ: 6Β04ΩΛΚ-77Τ) απόφασης Δημάρχου Λαμιέων με θέμα : “Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3448...

Θέμα: Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αρ.πρωτ. 13262/09-03-2016 (ΑΔΑ: 6Β04ΩΛΚ-77Τ) απόφασης Δημάρχου Λαμιέων με θέμα : “Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3448/2006”» .
Ημ/νια: 03/04/2017 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ6ΚΩΛΚ-Η1Δ

Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΣΑΕΠ0561 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό Ενάριθμου:2017ΕΠ05610003 και τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και...

Θέμα: Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΣΑΕΠ0561 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό Ενάριθμου:2017ΕΠ05610003 και τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»
Ημ/νια: 28/03/2017 14:34:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΕΛΩΛΚ-ΠΣΧ

Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΣΑΕΠ0561 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό Ενάριθμου:2017ΕΠ05610028 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων»

Θέμα: Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΣΑΕΠ0561 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό Ενάριθμου:2017ΕΠ05610028 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων»
Ημ/νια: 28/03/2017 14:31:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΡΡΩΛΚ-3ΝΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΚΡΙΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ .

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΚΡΙΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ .
Ημ/νια: 15/03/2017 11:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΟΒΩΛΚ-ΟΦ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.
Ημ/νια: 15/03/2017 11:36:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΩΜΩΛΚ-Ξ94

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΣΤΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΣΤΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 15/03/2017 11:26:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω49ΤΩΛΚ-ΣΝΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑς ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑς ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 15/03/2017 11:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΘΓΩΛΚ-5ΤΠ

Σελίδες