Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 56 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 24/04/2017 16:45:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 945ΙΩΛΚ-Ω0Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2017 16:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΙΖΩΛΚ-Π1Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΔΔΕ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΔΔΕ
Ημ/νια: 24/04/2017 16:32:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω791ΩΛΚ-ΧΧ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 24/04/2017 16:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0Φ2ΩΛΚ-111

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2017 13:58:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΣΦΩΛΚ-ΔΓΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2017 13:56:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ7ΦΩΛΚ-044

Απευθείας ανάθεση προμήθειας «αναλώσιμα υλικά (βιβλία) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης», ποσού 89,62 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «αναλώσιμα υλικά (βιβλία) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης», ποσού 89,62 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 24/04/2017 12:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Μ2ΥΟΕΦΖ-0ΔΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2017 12:46:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ7ΧΩΛΚ-ΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 21/04/2017 15:31:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Π90ΩΛΚ-ΞΔΖ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
Ημ/νια: 21/04/2017 13:42:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΛ9ΩΛΚ-ΧΡΦ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ
Ημ/νια: 21/04/2017 12:04:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΕΖΩΛΚ-ΖΗ2

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΝ 27/4/2017 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΝ 27/4/2017 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/04/2017 15:47:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΥΘΩΛΚ-9Υ0

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΝ 27/4/2017 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΝ 27/4/2017 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/04/2017 15:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΣΖΩΛΚ-ΧΘ0

Σελίδες