Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 4 λεπτά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Ημ/νια: 24/05/2017 15:27:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ5ΘΩΛΚ-7Μ3

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Θέμα: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Ημ/νια: 24/05/2017 15:23:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΓ5ΩΛΚ-ΘΣ2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η
Ημ/νια: 24/05/2017 14:22:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΤΘΩΛΚ-Η0Δ

26ο Νηπιαγωγείο: Επισκευή περίφραξης & ενίσχυση κιγκλιδώματος (Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

Θέμα: 26ο Νηπιαγωγείο: Επισκευή περίφραξης & ενίσχυση κιγκλιδώματος (Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
Ημ/νια: 24/05/2017 14:14:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΚ1ΩΛΚ-Υ15

14ο Δημοτικό Σχολείο: Επισκευή επιχρισμάτων, χρωματισμών & W.C. (Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

Θέμα: 14ο Δημοτικό Σχολείο: Επισκευή επιχρισμάτων, χρωματισμών & W.C. (Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
Ημ/νια: 24/05/2017 14:12:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Κ2ΥΩΛΚ-ΔΓΘ

4ο Λύκειο: Αντιμετώπιση εισροής νερού από τη στέγη (Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

Θέμα: 4ο Λύκειο: Αντιμετώπιση εισροής νερού από τη στέγη (Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
Ημ/νια: 24/05/2017 14:07:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΖΒΩΛΚ-Η9Κ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 23/05/2017 15:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΕ2ΩΛΚ-ΩΤΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΡΟΔΩΝΙΑΣ, ΛΥΧΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΡΟΔΩΝΙΑΣ, ΛΥΧΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2017 15:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΜ3ΩΛΚ-ΕΝ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΔΙΒΡΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΔΙΒΡΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2017 15:25:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΕΘΩΛΚ-ΧΓΧ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 23/05/2017 15:23:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΠΟΩΛΚ-ΙΛΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Ημ/νια: 23/05/2017 15:23:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΡΩΛΚ-ΚΞ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Ημ/νια: 23/05/2017 15:22:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 71ΑΤΩΛΚ-44Ι

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 23/05/2017 15:21:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ5ΤΩΛΚ-1ΘΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (ΠΛΑΚΕΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (ΠΛΑΚΕΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2017 15:20:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΑΛΩΛΚ-Β0Ψ

Σελίδες