Πρακτικά Συνεδριάσεων

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 13/10/2016 09:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 73ΞΨΩΛΚ-ΦΨΒ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 12/10/2016 12:20:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63ΛΗΩΛΚ-ΞΧΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 26/05/2017 09:37:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΙΛΩΛΚ-ΛΔΥ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ημ/νια: 25/05/2017 12:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΨΟΩΛΚ-298

ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
Ημ/νια: 25/05/2017 12:40:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΞΡΩΛΚ-ΧΨ1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.246,80 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.246,80 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)
Ημ/νια: 25/05/2017 11:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΟΗΩΛΚ-34Α

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017».

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017».
Ημ/νια: 25/05/2017 11:04:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΦ0ΩΛΚ-Υ28

(5η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΛ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: (5η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΛ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 25/05/2017 09:33:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΠΛΩΛΚ-ΠΘΤ

ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ 6/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ 6/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 25/05/2017 09:05:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ0ΛΩΛΚ-Ν65

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 30 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Μ. ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 30 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Μ. ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 25/05/2017 08:55:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΘΓΩΛΚ-7ΑΑ

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
Ημ/νια: 25/05/2017 08:39:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 67ΧΗΩΛΚ-Μ77

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΕ ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΕ ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ημ/νια: 24/05/2017 09:43:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 70ΞΟΩΛΚ-ΕΩΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η
Ημ/νια: 24/05/2017 14:22:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΤΘΩΛΚ-Η0Δ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)
Ημ/νια: 24/05/2017 13:42:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ7ΜΩΛΚ-ΠΣ6

ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ»
Ημ/νια: 24/05/2017 13:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΛΙΩΛΚ-ΩΚΠ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -...

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB, ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΤΗΣ- ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Ημ/νια: 24/05/2017 13:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΦΑΩΛΚ-ΜΘΕ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –...

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΡΟΔΙΤΣΑΣ , Μ.ΒΡΥΣΗΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 24/05/2017 12:52:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63ΓΔΩΛΚ-ΔΑΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Ημ/νια: 24/05/2017 12:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Π7ΓΩΛΚ-ΖΧΩ

Σελίδες